Titularitat i objectiu del portal web

Aquest lloc web pertany i és gestionat per Eva Llatser Gaya, amb NIF 39730339R, amb domicili a Tarragona, carrer Joan Fuster, 9-B, 3º 1ª i telèfon 717776787. A efectes de l’establert en  la LLei de Serveis de la Societat de la Informació, s’estableix com a contacte la direcció carrer Joan Fuster, 9-B, 3º 1ª, Tarragona, 43007.

A la web evallatser.com hi ha una serie de continguts de caràcter informatiu sobre coaching i psicologia.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’activitat, als serveis que s’ofereixen, horari d’atenció i domicili.

OBJECTE

El responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual preten donar compliment a les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a quest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observancia i el compliment rigurós de les disposicions aquí establertes, així com en qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.

El titular es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent com a suficient amb la publicació en el lloc web.

Responsabilitat

El titular s’eximeix  de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el titular no pot controlar sempre els continguts introduits per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als citats continguts. En tot cas, el titular manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació  nacional o internacional, la moral o l’ ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut de la qüestió.

El titular es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, chat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web. No obstant i en compliment de l’establert a l’ art. 11 i 16 de la LSSI-CE,  el titular es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col.laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas el bloqueig de tots aquells continguts que poguéssin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’ usuari consideri que existeix en el lloc web algún contingut que pogués ser succetible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, pot garantitzar el correcte funcionament els 365 dies l’any, 24 hores al dia. No obstant, no es descarta la possibilitat de que existeixin alguns errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circunstancies semblants que facin impossible l’accès a la página web.

Protecció de dades personals

El titular es trova profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garantitza el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat establertes a l’ art. 9 de la Ley 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El titular posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

Totes les dades facilitades per als nostres clients seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’ Eva Llatser Gaya, imprescindible per prestar els serveis sol.licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre), en aquest sentit Eva Llatser Gaya ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, hi ha instal.lat totes les mesures tècniques al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accès no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En el cas que cregui oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, per a que doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment de l’establert en la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accès, rectificació, cancel.lació i d’oposició. Per això ha de contactar amb nosaltres a ellatser@ellatser.com.

Propietat Intel.lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, recopilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat d’ Eva Llatser Gaya o  en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de la propietat Intel.lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas d’autorització escrita prèvia per part d’ Eva Llatser Gaya. Qualsevol ús no autoritzat per part d’Eva Llatser Gaya serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel.lectual o industrial d’autor.

Els dissenys, logotips, texte i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controversia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el titular compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Eva Llatser Gaya autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent en tot cas redirigir al lloc web principal.

Eva Llatser Gaya reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel.lectual, no implicant la seva menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna d’ Eva Llatser Gaya sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realizar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de la propietat intel.lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-se enviant un escrit a la direcció: Carrer Joan Fuester, 9-B, 3º 1ª o mitjançant l’enviament a la següent direcció de correu electrònic: ellatser@ellatser.com o per qualsevol mitjà que garanteixi la identificació del interessat i en la que consti el fitxer o fitxers a consultar.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resol.lució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats en el seu ús els Jutjats de Tarragona.

POLÍTICA DE COOKIES

Eva Llatser Gaya per compte propi o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mediació, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega per el lloc web. Les cookies són  fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament com un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen por si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es trova la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el procès i número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal.lació en el seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals dels seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal.lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió en cada un dels serveis en els quals prestació requereixi el previ registre.

En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmisió ulterior. En cap cas s’utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal.